O FIRMIE

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym w dniu 08 września 2006. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.627.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy 0/00) złotych i w całości został wniesiony przez Gminę Miasto Dębica. ADM Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie bieżącego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Dębica.

Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi:

► zarządzanie nieruchomościami w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych;

► wykonywanie i nadzorowanie prac remontowych lokali będących w zasobach Miasta Gminy Dębica;

► podejmowanie inicjatyw i działań inwestycyjnych ( budowanie nowych lokali );

Stawka czynszowa.

Stawka opłat za mieszkanie określana jest na podstawie oceny punktowej lokalu i wynosi obecnie 0,1550 zł/m²/m-c.

Mocne strony:

► wyspecjalizowana kadra zarządzająca nieruchomościami;

► wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu;

► rozpoznawalna marka firmy;

► podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez aport nieruchomości, co zwiększa możliwości inwestycyjne;

Cele:

► Zwiększenie zasobów, którymi zarządza Spółka poprzez nadbudowę, budowę nowych budynków, przejmowanie budynków od innych zarządów.

► Remonty istniejących budynków będących w zarządzie Spółki.

► Poszerzenie działalności Spółki o świadczenie nowych usług (np. prace porządkowe na terenach osiedli)

► Zmiana organizacji pracy pracowników.

► Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (w ramach rewitalizacji zdegruntowanych obszarów miejskich, pozyskiwanie środków dla wspólnot w ramach termomodernizacji czy też ulgi remontowej.

► Windykacja należności.