Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Wspólnota Mieszkaniowa jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Rozróżnia się:

  • “wspólnoty małe” do trzech lokali, do zarządzania której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
  • “wspólnoty duże”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali z późn. zm.

W “dużych wspólnotach” właściciele zobowiązani są do wyboru zarządu wspólnoty. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie, natomiast pozostałe czynności podejmowane są poprzez wyrażanie woli ogółu właścicieli w uchwałach.

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz wydatki związane z utrzymaniem części wspólnej w postaci miesięcznych zaliczek. Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną określana jest w uchwale podejmowanej przez właścicieli na zebraniu sprawozdawczym dotyczącym roku poprzedniego. Okresem rozliczeniowym wspólnoty jest rok kalendarzowy.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej to zebranie właścicieli lokali – członków wspólnoty. W przypadku zdarzeń uniemożliwiających udział właściciela lokalu w zebraniu, jego interesy może reprezentować ustanowiony pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania.

Decyzje właścicieli lokali podejmowane są w trybie uchwał wspólnoty, które mogą być głosowane na zebraniu wspólnoty, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów. Często oba sposoby są łączone.